Stanovisko výboru ČSH k provádění renálních denervací pro léčbu arteriální hypertenze

Stanovisko výboru ČSH k provádění renálních denervací pro léčbu arteriální hypertenze

Výbor ČSH nepovažuje v současné době renální denervaci za rutinní léčebnou metodu pro terapii osob a arteriální hypertenzí.

Renální denervaci lze provádět pouze výjimečně za splnění následujících podmínek:

 1. Jedná se o pravou rezistentní systolicko-diastolickou hypertenzi u osob mladších 65 let, kdy nemocní jsou léčeni nejméně trojkombinací antihypertenziv včetně diuretik v maximálních tolerovaných dávkách.
 2. Trojkombinace by měla obsahovat RAS blokátor, blokátor kalciového kanálu a diuretikum.
 3. Pravá rezistentní hypertenze by měla být ověřena 24 hod. monitorováním TK, kdy průměrný 24 hod. TK je vyšší než 130/80 mm Hg.
 4. U nemocných má být potvrzena plná adherence k léčbě měřením hladin antihypertenziv či jejich metabolitů. Hladiny všech užívaných antihypertenziv by měly býti detekovatelné. Pouhá kontrola lékového záznamu není dostatečná k ověření adherence.
 5. U všech nemocných by nejprve měla být vyloučena sekundární hypertenze v některém z 8 specializovaných hypertenzních center v České republice (seznam uveden níže).
 6. Odhadovaná renální funkce (eGFR ) by měla být nad 40 ml/min/1,73m2, resp. nad 0,67 ml/sec.
 7. V případě provedení renální denervace je nutné tyto pacienty dále pravidelně sledovat v hypertenzním centru po stránce kontroly hypertenze, monitorace renálních fcí a zobrazení renálních tepen (USG).
 8. Vhodnost pacienta k provedení renální denervace by měla být posouzena nezávisle na pracovišti provádějícím tento výkon, a to týmem odborníků v některém z osmi následujících specializovaných hypertenzních center:
  Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze, III. interní klinika VFN Praha
  Centrum KV prevence FTN Praha
  Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze , II. interní klinika LF a FN Plzeň
  Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze , I. interní kardiologická klinika FN Hradec Králové
  Centrum pro hypertenzi II. interní klinika FN u Sv. Anny, Brno
  Centrum pro hypertenzi Interní kardiologická klinika FN Brno Bohunice
  Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze, kardiologická klinika FN Olomouc
  Centrum pro hypertenzi Interní a kardiologická klinika FN Ostrava

V Praze dne 12.10.2023

za výbor společnosti prof. Jiří Widimský

text stanoviska ve formátu pdf je k dispozici zde