Stanovy České společnosti pro hypertenzi, z.s.

I. Název a sídlo spolku

 1. Název spolku (dále jen “Spolek”) zní: Česká společnost pro hypertenzi, z.s. (dále jen ČSH)
 2. Sídlo spolku je: Praha 4, Krč, Vídeňská 800, 140 59
 3. Spolek na svém zasedání přijal v souladu se změnou právních předpisů, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, toto nové znění Stanov spolku:

II. Obecná ustanovení

 1. Česká společnost pro hypertenzi (dále jen ČSH) je dobrovolnou odborně – vědeckou organizací. Sdružuje osoby, které se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě a výzkumu arteriální hypertenze a jejích komplikací. ČSH je samostatnou právnickou osobou, která udržuje kontakt s dalšími lékařskými odbornými společnostmi.

III. Poslání a cíle

 1. ČSH je neziskovou, dobročinnou a dobrovolnou organizací, hájí a zastupuje odborné zájmy svých členů.
 2. Hlavním posláním její činnosti je péče o zvyšování úrovně odborných znalostí nejen svých členů, ale i členů dalších lékařských společností a všech zdravotnických pracovníků.
 3. Mezi poslání a cíle ČSH patří rovněž šíření zdravotnické osvěty v populaci.
 4. ČSH podporuje vědeckovýzkumnou činnost, napomáhá vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich uplatnění v praxi.
 5. ČSH vypracovává a periodicky obnovuje doporučení diagnostiky a léčby arteriální hypertenze, spolupracuje s dalšími odbornými společnostmi doma i v zahraničí (zejména s Mezinárodní společností pro hypertenzi – ISH, Evropskou společností pro hypertenzi – ESH a Světovou ligou pro hypertenzi – WHL).

IV. Členství

 1. Řádné členství
  Řádným členem se může stát každý občan starší 18 let, který pracuje v oboru nebo chce činnost ČSH aktivně podporovat. O řádné členství se každý jednotlivec uchází písemně s uvedením osobních dat a odborné kvalifikace. Výbor ČSH žádost projedná a o přijetí každého nového člena informuje žadatele i členstvo.
 2. Čestné členství
  Za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru uděluje ČSH čestné členství ČSH. Čestný člen neplatí členské příspěvky a účastnické poplatky na oficiálních akcích ČSH. V jiných aspektech se neliší od práv a výhod řádného člena.
 3. Práva řádného člena
  Každý člen ČSH má následující práva:

  • Využívat pomoci a podpory ČSH v činnostech vyplývajících z poslání a cílů ČSH.
  • Obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na výbor ČSH.
  • Volit a být volen do orgánů ČSH.
  • Být informován o činnosti ČSH.
 4. Povinnosti řádného člena
  Každý člen ČSH je povinen:

  • Dodržovat stanovy a předpisy ČSH, přispívat k naplňování poslání a cílů ČSH.
  • Řádně v termínu platit stanovené členské příspěvky.
 5. Ukončení členství
  Každý člen ČSH může kdykoliv ukončit své členství písemným oznámením výboru ČSH.
  Členství lze pozbýt vyloučením pro mimořádně závažné medicínské nebo etické přestupky anebo nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou let. O ukončení členství rozhoduje po projednání výbor společnosti.

V. Orgány ČSH, volby, jednání a podepisování za ČSH


ČSH má tyto orgány:

 1. Valná hromada
 2. Výbor
 3. Revizní komise
 4. Smírčí komise
 5. Sekretariát

 1. Valná hromada (dále jen VH)
  • VH je nejvyšším orgánem ČSH.
  • Nejvyšší orgán tvoří všichni členové ČSH.
  • Valnou hromadu svolává výbor ČSH nejméně jednou za rok, popř. požádá-li o její svolání nejméně 1/3 členů. Výbor ČSH je povinen svolat VH nejpozději do 3 měsíců od písemného podání této žádosti. Písemné pozvánky musí být odeslány nejpozději 15 kalendářních dní před stanoveným datem konání VH, musí obsahovat přesné místo, datum a hodinu zahájení a program VH. Členové VH musí být v pozvánce seznámeni s tím, kde je možné nahlédnout do písemných dokumentů, které budou na VH projednávány.


  VH má zejména tyto pravomoci:

  • informuje o činnostech Spolku za období od posledního zasedání VH
  • schvaluje účetní uzávěrku za uplynulý rok,
  • schvaluje program a hlavní směry činnosti ČSH pro příští období,
  • schvaluje rozpočet ČSH na další rok,
  • rozhoduje o přijetí a změnách stanov ČSH,
  • rozhoduje o zrušení ČSH a případném majetkovém vypořádání,
  • rozhoduje o vzniku pobočného spolku.


  VH si mimo výše uvedené může vyhradit rozhodování v jakékoliv věci, která jinak náleží do pravomoci Výboru. VH je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 10 řádných členů ČSH.

  • Člen ČSH se účastní VH osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem člena ČSH může být kterýkoliv člen ČSH, jakož i jakákoliv třetí osoba. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné.
  • ČSH rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výboru ČSH. Rozhodnutí o změně stanov ČSH a o zrušení ČSH je přijato, pokud pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů.
  • Rozhodnutí VH jsou závazná pro všechny členy a orgány ČSH.
  • Z jednání VH se pořizuje zápis, který podepisují 2 členové výboru ČSH.
  • Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání VH svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení přijal a kdy byl zápis vyhotoven.
 2. Výbor
  • Výbor je statutárním orgánem ČSH, v čele výboru stojí předseda a místopředseda výboru
  • Výbor je devítičlenný
  • Funkční období pro členy výboru i předsedu je čtyřleté
  • Předseda výboru smí zastávat tuto funkci maximálně dvě po sobě následující funkční období, pro ostatní členy výboru není žádná limitace. V průběhu funkčního období může výbor kooptovat dalšího člena výboru, pokud někdo ze členů výboru rezignuje na funkci nebo dlouhodobě nemůže funkci vykonávat (déle než 1 rok) nebo v jiných mimořádně závažných případech
  • Výbor ustanovuje volební komisi ze členů ČSH
  • Předseda výboru je volen na první schůzi výboru po skončených volbách v tajném hlasování. Na první schůzi výboru je dále volen místopředseda, sekretář a pokladník
  • Předseda výboru je oficiálním představitelem ČSH, řídí schůze výboru, na zasedání VH předkládá členům zprávu o činnosti, zastupuje ČSH na oficiálních jednáních a předkládá svá rozhodnutí, která bylo třeba učinit bez schválení výboru, výboru k dodatečnému schválení. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda.
  • Místopředseda, sekretář a pokladník pomáhají předsedovi v plnění jeho povinností.
  • Sekretář je odpovědný za písemnou agendu, za informace v členstvu, za přípravu akcí společnosti. Připravuje podklady pro jednání výboru a sjezdu.
  • Při hlasování výboru rozhoduje prostá většina přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Schůze výboru je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů výboru
 3. Revizní komise
  • Revizní komise má 3 členy
  • Členové revizní komise se zúčastňují schůzí výboru
  • Mají poradní hlas, nemají však hlasovací právo na schůzi výboru
  • Dohlížejí na řádné hospodaření ČSH, na zjištěné nedostatky upozorní bezodkladně výbor ČSH
  • Ze svého středu si na první schůzi volí předsedu revizní komise
 4. Volby do orgánů výboru a revizní komise
  • Volby členů výborů i revizorů probíhají korespondenční nebo elektronickou formou,
  • Jsou dvoukolové, tajné a přímé
  • Volby řídí tříčlenná volební komise, která je ustanovena před vypsáním voleb výborem ČSH ze členů ČSH
  • Volby probíhají každé 4 roky
  • Členy výboru se stane 9 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů ve druhém kole bez ohledu na odevzdaný počet hlasů, kandidáti na následujících třech místech se stanou členy revizní komise.
  • Při sporu o základních otázkách zásadního významu lze vyslovit výboru nedůvěru. Vznikne-li tato situace, výbor ČSH svolá schůzi výboru a ta rozhodne o vypsání předčasných voleb.
 5. Smírčí komise
  V případném sporu členů s výborem může písemně požádat část členstva (minimálně 30% členské základny) o ustanovení smírčí komise. Smírčí komise musí být tříčlenná. Smírčí komise si ze svého středu volí předsedu. Smírčí komise rozhoduje většinou hlasů, v případě rovnosti je rozhodující hlas předsedy Smírčí komise. Smírčí komise rozhoduje spory mezi členem Spolku a Spolkem o zaplacení členských příspěvků, přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku, jakož i jiné spory mezi členem Spolku a Spolkem. V ostatním se smírčí komise řídí platnými právními předpisy.
 6. Sekretariát ČSH
  Administrativu ČSH vede sekretariát placený z prostředků ČSH. Jeho složení a činnost určuje výbor ČSH.
 7. Jednání a podepisování za ČSH
  Za ČSH jedná a podepisuje předseda výboru a v době jeho nepřítomnosti místopředseda výboru. Podepisování se uskutečňuje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu ČSH připojí předseda výboru nebo místopředseda výboru svůj podpis a uvede svoji funkci.

VI. Činnost ČSH

 • Odborná činnost ČSH se soustřeďuje zejména na pořádání sjezdu nebo konference ČSH nejméně 1x ročně s vědeckým postgraduálním zaměřením. Za organizaci sjezdu/konference odpovídá ten výbor, který je ve funkci v době přípravy této akce.
 • ČSH pořádá mezinárodní symposia a kongresy oblasti zájmu ČSH a podporuje jejich organizaci. Spolupracuje v této oblasti s dalšími lékařskými společnostmi, organizacemi i jednotlivci. ČSH podporuje vědu a výzkum, vypisuje pro mladé pracovníky ceny za mimořádně kvalitní práce v oboru a tím stimuluje vědu, klinický a základní výzkum.
 • Výbor ČSH vydává pro své členy informační časopis.

VII. Hospodaření

 • ČSH je samostatnou právnickou osobou, je způsobilá nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. Členové ČSH neodpovídají za dluhy ČSH.
 • Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky. Výbor ČSH usiluje o to, aby získával další zdroje příjmů.
 • Výbor ČSH určuje výši členských příspěvků a podmínky finančního hospodaření. Za účelné hospodaření odpovídá pokladník společnosti v souladu s platnými předpisy. Veškeré hospodaření ČSH je kontrolováno revizory ČSH, kteří o své činnosti pravidelně informují členstvo.

VIII. Zánik ČSH

 1. ČSH zaniká:
  a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Spolkem z rozhodnutí valné hromady, pokud o tom rozhodla alespoň dvoutřetinová většina členů ČSH přítomných na valné hromadě.
  b) zrušením soudem:

  • vyvíjí činnost zakázanou v § 145 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ)
  • vyvíjí činnost v rozporu s § 217 NOZ
  • nutí třetí osoby k členství ve Spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře
  • brání členům ze Spolku vystoupit
  • z důvodu v § 172 NOZ
 2. V případě zániku Spolku proběhne jeho likvidace a s likvidačním zůstatkem bude naloženo tak, že likvidační zůstatek přejde na nástupnickou organizaci se stejným zaměřením a cíli, a nebude-li takové organizace, pak na příslušný obecní úřad podle sídla spolku.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Změna stanov je možná písemnou formou. Do 15 dnů od jejího schválení valnou hromadou předloží předseda výboru ČSH nebo jím písemně pověřená osoba nové znění stanov příslušnému soudu k založení do spolkového rejstříku.
 2. V záležitostech, které tyto stanovy výslovně neupravují, se ČSH řídí obecně závaznými právními předpisy.
 3. ČSH vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného příslušným soudem.
 4. Stanovy nabývají platnosti jejich schválením. Tyto stanovy představují úplné znění stanov Spolku.