O společnosti

HISTORIE PRACOVNÍ SKUPINY PRO HYPERTENZI ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Studium arteriální hypertenze má v České republice dlouhou tradici od 40. let. minulého století, jak dosvědčují práce prof. J. Vančury a prof. J. Broda. Výzkum i klinická praxe byly zastřešeny tehdy již klasickými základními obory jako vnitřní lékařství, kardiologie nebo nefrologie. Ale s rozvojem specializací vyvstala i potřeba samostatné odborně-vědecké báze, která by výrazně podporovala rozvoj poznatků a především jejich klinické využití v široké praxi.

V r. 1982 prof. J. Widimský sen. a prof. Karel Horký iniciovali vznik Pracovní komise pro hypertenzi České kardiologické společnosti. Ta byla založena v r. 1983 a v roce 1984 již organizovala první pracovní konferenci. Tyto konference se poté až do r. 1992 konaly každoročně střídavě v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Jejich náplň tvořily přednášky o patogenezi, klinice, léčbě a epidemiologii hypertenze (seznam konferencí najdete zde).

Všechny akce pořádané do listopadu 1989 měly velké potíže s finančním zajištěním. Tím větší dík patří organizátorům akcí. Jedinou zahraniční firmou, která nám pomáhala, byla švýcarská firma Sandoz, nyní NOVARTIS. Tato firma totiž patřila mezi nemnohé zahraniční firmy, které v Československu udržovaly aktivní zastoupení (dr. Ceizel v Bratislavě) i před listopadem 1989. Po roce 1989 nám vydatně pomáhal tehdejší vedoucí zastoupení SANDOZ u nás, nedávno zemřelý dr. S. Gutzwiller.

Pracovní komise měla kolem 200 členů, ale v posluchárně na přednáškách bylo vždy 100-120 posluchačů.
V roce 1993 byla Komisie pre hypertenziu Slovenské kardiologické společnosti spolupořadalem akce v Hradci Králové, avšak účast slovenských kolegů byla již malá. Poté již měly obě komise pro hypertenzi samostatné konference v České a Slovenské republice. Je škoda, že po rozdělení Československa ustala spolupráce České a Slovenské komise pro hypertenzi na rozdíl např. od arytmologických komisí Kardiologických společností, které i nadále pořádají společné akce, a na rozdíl od České a Slovenské internistické společnosti.

Uvolnění politické situace a společenského klimatu po roce 1989 vedlo k desintegračním snahám ve velkých odborných společnostech. Touto cestou také vykročila i dosavadní Komise pro hypertenzi ČKS s následným vznikem samostatné České společnosti pro hypertenzi (ČSH), organizačně nezávislé na ČKS i na tehdejší zastřešující České lékařské společnosti JEP. Zůstala však zachována odborná spolupráce ČSH s Českou kardiologickou společností i Českou internistickou společností. Předsedkyní první samostatné ČSH byla zvolena prof. Renata Cífková. Vzhledem k jejím úzkým vztahům s ESH a ISH došlo k rozšíření spolupráce s těmito mezinárodními organizacemi a jmenování dalších českých odborníků členy těchto prestižních společností.
V r. 1994 se naší akce účastnila také sekce klinické farmakologie České farmakologické společnosti, od r. 1995 se našich akcí účastní také komise Preventivní kardiologie ČKS.

VZNIK ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI

Na plenárním zasedání dne 16. 10. 1997, které se konalo při XIV. Pracovní konferenci v Plzni, bylo schváleno založení samostatné společnosti.

Jaké byly důvody pro vznik samostatné České společnosti pro hypertenzi?

Uvádíme zdůvodnění prvé předsedkyně České společnosti pro hypertenzi (ČSH) prof. Renaty Cífkové, která je též sekretářem Evropské společnosti pro hypertenzi, a prof. Karla Horkého, posledního předsedy Komise pro hypertenzi a bývalého prezidenta České internistické společnosti.

  • „Hypertenze je multidisciplinární obor a sdružuje specialisty mnoha dalších lékařských oborů (internisté, kardiologové, nefrologové, endokrinologové, farmakologové, fyziologové atd.). Řada těchto specialistů pochopitelně nemá zájem o členství v kardiologické společnosti, neboť jsou členy svých mateřských společností.
    Řadu let již z výše uvedených důvodů existuje Mezinárodní společnost pro hypertenzi (International Society of Hypertension) a Evropská společnost pro hypertenzi (European Society of Hypertension), které jsou nezávislé na Mezinárodní či Evropské kardiologické společnosti.
  • Ve většině zemí existují samostatné společnosti pro hypertenzi, a to nejen ve velkých státech, jako je USA nebo Kanada, ale samostatné společnosti pro hypertenzi existují i v zemích, které jsou menší než Česká republika (Slovinsko, Slovensko).
  • Navíc při dřívějších zasedáních výboru České kardiologické společnosti neměli předsedové pracovních skupin hlasovací právo a nemohli tak ovlivnit závěry činnosti výboru. Pokud výbor České kardiologické společnosti podpořil některou naši akci finančně, vyžadoval po skončení akce navrácení celé finanční částky, takže finanční podpora České kardiologické společnosti naší činnosti byla nulová.
  • Díky velice aktivní činnosti našich pracovníků v oblasti výzkumu hypertenze se podařilo získat pro Českou republiku možnost pořádat Světový kongres o hypertenzi – 19. vědecké zasedání Mezinárodní společnosti pro hypertenzi v roce 2002 v Praze. V roce 1999 bylo rozhodnuto, že Světový kongres v roce 2002 bude poprvé v historii probíhat jako společný kongres Mezinárodní a Evropské společnosti pro hypertenzi. Organizace takovéhoto rozsáhlého kongresu vyžadovala existenci samostatné společnosti. V rámci naší pracovní skupiny byl vytvořen lokální organizační výbor, který byl pověřen organizací tohoto rozsáhlého kongresu.“

Na jaře 1998 se uskutečnily volby do výboru ČSH. Nový výbor poprvé zasedal 24. května 1998. ČSH má početnější výbor, než měla pracovní komise (ta se skládala pouze z 5-6 odborníků).
V roce 2002 se v Praze konal společný kongres Mezinárodní společnosti pro hypertenzi a 12. kongres Evropské společnosti pro hypertenzi. Kongresu se zúčastnilo 8000 účastníků a skončil velkým úspěchem.

SOUČASNOST ČSH

ČSH má v současné době více než 500 členů a je finančně zcela nezávislá. Po vzniku ČSH se její výbor účastní jak organizace, tak tvorby programu každoroční konference společnosti, navíc, hlavně díky iniciativě prof. J Widimského jr. pořádá každou první středu v dubnu Symposium arteriální hypertenze. Výbor ČSH dále úzce spolupracuje s Evropskou hypertenzní společností a pravidelně připravuje nová doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze.

V roce 2016 se ČSH transformovala Českou společnost pro hypertenzi, z. s.

Přehled předsedů společnosti (komise)

Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC (1983-1994)
Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc. (1994-1998)
Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. (1998-2004)
Prof. MUDr. Jiří Widimský, jr., CSc. (2005-2010)
Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. (2011-2016)
Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. (2017-2023)
Prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D. (2024-dosud)

autoři článku: Prof. MUDr Jiří Widimský, DrSc, FESC, a Prof. MUDr Karel Horký, DrSc, korektura Jitka Mlíková Seidlerová/Ondřej Petrák