Excellence centres

Hypertension Excellence Centre je prestižní ocenění, které uděluje výbor Evropské společnosti pro hypertenzi. Pracoviště s tímto označením poskytují nejvyšší hospitalizační i ambulantní péči o pacienty s arteriální hypertenzí.
Podmínky pro udělení tohoto ocenění naleznete na stránkách ESH.

Indikace nemocného k vyšetření v Centrech pro hypertenzi:

Všichni nemocní by měli před odesláním do Centra provedena tato vyšetření:

 • kompletní anamnéza včetně farmakologické;
 • 24hodinové monitorování krevního tlaku (AMTK). S sebou nemocný přinese celý záznam, včetně grafického vyhodnocení). Preferována jsou vyšetření provedená na validovaných přístrojích (https://www.stridebp.org/; www.dableducational.cz; https://medaval.ie). V případě důvodného podezření na sekundární etiologii, např. těžká spontánní hypokalémie atd. není AMTK nezbytné a postačí výsledky klinického či domácího měření TK;
 • základní laboratorní vyšetření (ionty, renální funkce, glykémie, lipidy + vyšetření moči).

Kteří nemocní mohou z vyšetření v centrech pro hypertenzi profitovat?

 • mladí nemocní i s lehčí arteriální hypertenzí (vyšší pravděpodobnost sekundární hypertenze);
 • pacienti s arteriální hypertenzí (i lehčí) a symptomy ukazující na možnou sekundární hypertenzi;
 1. hypokalémie;
 2. záchvatovité obtíže (z valné většiny se v tomto případě může jednat o prosté panické ataky – je vhodné vyzkoušet alespoň efekt anxiolytika) opakem jsou například mladší hubení hypertonici s poruchou metabolismu glukózy);
 • možná stenóza renální tepny (USG, CT AG) u mladších pacientů (naopak u starších pacientů nelze očekávat výraznější profit z léčby);
  nemocní s těžšími formami renální insuficience;
 • těhotné nemocné, především ty, u kterých ke kontrole hypertenze nestačí 2kombinace antihypertenziv;
 • pacienti s rezistentní hypertenzí:
  jedná se o pacienty, kteří jsou léčeni nejméně 3kombinací antihypertenziv v racionální kombinaci, obvykle:
 1. inhibitor RAAS;
 2. diuretikum v nejvyšší tolerované dávce (nejméně 25 mg hydrochlorothiazidu, 2,5 mg indapamidu nebo 25 mg chlorthalidonu);
 3. blokátor kalciových kanálů;

Výhodou je, pokud je potvrzena dobrá adherence k léčbě:

 • buď jsou přítomny vedlejší příznaky léčby;
 • nebo byla zjištěna přítomnost antihypertenzíva v tělní tekutině (séru, moči) (seznam pracovišť, jež provádějí tato vyšetření);
  nebo absence poklesu TK po podání léků před svědkem;

Odesílající lékař má také vyloučit možný vliv užívání léků/substancí přispívajících k zvýšení TK (NSA, kortikoidy, imunosupresiva…).

Malý profit z vyšetření lze očekávat:

 • u starších nemocných (60-70 let a více), u nichž nejsou přítomny jednoznačné známky případné sekundární hypertenze. U nich je pravděpodobně nejvhodnějším opatřením přidání spironolaktonu, zpočátku v malé dávce za kontroly kalémie a renálních funkcí (opatrnost je nutná především u diabetiků a u pacientů s poruchou funkce ledvin);
 • u nemocných s nízkou kvalitou života a předpokládanou krátkou dobou dožití.

Excellence centres v České republice

Brno

 • MUDr. Petra Vysočanová
  Adresa : Interní kardiologická klinika FN Brno Bohunice
  Jihlavská 20, 625 00 Brno
  Telefon: +420 532 23 3171
  E-mail: vysocanova.petra@fnbrno.cz
 • Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
  Adresa : II. Interní klinika, FN Svaté Anny
  Pekařská 53, 656 91 Brno
  Telefon: +420 543 18 2279, +420 543 18 2252
  E-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz

Hradec Králové

 • Doc. MUDr. Jiří Ceral, Ph.D.
  Oddělení preventivní kardiologie
  Adresa: I. Interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
  Sokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové
  Telefon: +420 495 83 2652
  E-mail: ceral.jiri@fnhk.cz

Olomouc

 • MUDr. Eva Kociánová, Ph.D.
  Centrum pro hypertenzi
  Adresa: I. Interní klinika – kardiologická FN Olomouc a LF UP
  I. P. Pavlova 6, 77520 Olomouc
  Telefon: +420 588 44 2682
  E-mail: hypertenzefnol@gmail.com

Ostrava

 • Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
  Centrum pro hypertenzi
  Interní a kardiologická klinika
  Fakultní nemocnice Ostrava
  Tř. 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
  tel.: +420 597 372 781
  E-mail: hypertenze@fno.cz

Plzeň

 • Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
  Centrum pro výzkum a léčbu arteriální hypertenze LF a FN Plzeň
  Adresa: II. Interní klinika LF a FN v Plzni
  E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
  Telefon: +420 377 40 2796
  E-mail: filipovsky@fnplzen.cz

Praha

 • Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
  Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze VFN a 1. LF UK
  Adresa : III. Interní klinika VFN
  U nemocnice 2, 128 08 Praha
  Telefon: +420 224 962 945
  E-mail: jwidi@lf1.cuni.cz
 • Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
  Centrum Preventivní kardiologie IKEM a Centrum Kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice
  Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha
  Telefon: +420 261 083 694
  E-mail: renata.cifkova@ftn.cz