Indikace nemocného k vyšetření v Centrech pro hypertenzi

 

Všichni nemocní by měli před odesláním do Centra provedena tato vyšetření:

 • kompletní anamnéza včetně farmakologické;
 • 24hodinové monitorování krevního tlaku (AMTK). S sebou nemocný přinese celý záznam, včetně grafického vyhodnocení). Preferována jsou vyšetření provedená na validovaných přístrojích (https://www.stridebp.org/; www.dableducational.cz; https://medaval.ie). V případě důvodného podezření na sekundární etiologii, např. těžká spontánní hypokalémie atd. není AMTK nezbytné a postačí výsledky klinického či domácího měření TK;
 • základní laboratorní vyšetření (ionty, renální funkce, glykémie, lipidy + vyšetření moči).

Kteří nemocní mohou z vyšetření v centrech pro hypertenzi profitovat?

 • mladí nemocní i s lehčí arteriální hypertenzí (vyšší pravděpodobnost sekundární hypertenze);
 • pacienti s arteriální hypertenzí (i lehčí) a symptomy ukazující na možnou sekundární hypertenzi;
 • hypokalémie;
 • záchvatovité obtíže (z valné většiny se v tomto případě může jednat o prosté panické ataky – je vhodné vyzkoušet alespoň efekt anxiolytika) opakem jsou například mladší hubení hypertonici s poruchou metabolismu glukózy);
 • možná stenóza renální tepny (USG, CT AG) u mladších pacientů (naopak u starších pacientů nelze očekávat výraznější profit z léčby);
 • nemocní s těžšími formami renální insuficience;
 • těhotné nemocné, především ty, u kterých ke kontrole hypertenze nestačí 2kombinace antihypertenziv;
 • pacienti s rezistentní hypertenzí: jedná se o pacienty, kteří jsou léčeni nejméně 3kombinací antihypertenziv v racionální kombinaci, obvykle:
   - inhibitor RAAS;
   -  diuretikum v nejvyšší tolerované dávce (nejméně 25 mg hydrochlorothiazidu, 2,5 mg indapamidu nebo 25 mg  chlorthalidonu);
   - blokátor kalciových kanálů;

Výhodou je, pokud je potvrzena dobrá adherence k léčbě:
- buď jsou přítomny vedlejší příznaky léčby;
- nebo byla zjištěna přítomnost antihypertenzíva v tělní tekutině (séru, moči) (seznam pracovišť, jež provádějí tato vyšetření);
- nebo absence poklesu TK po podání léků před svědkem;
- Odesílající lékař má také vyloučit možný vliv užívání léků/substancí přispívajících k zvýšení TK (NSA, kortikoidy, imunosupresiva...).

Malý profit z vyšetření lze očekávat:

 • u starších nemocných (60-70 let a více), u nichž nejsou přítomny jednoznačné známky případné sekundární hypertenze. U nich je pravděpodobně nejvhodnějším opatřením přidání spironolaktonu, zpočátku v malé dávce za kontroly kalémie a renálních funkcí (opatrnost je nutná především u diabetiků a u pacientů s poruchou funkce ledvin);
 • u nemocných s nízkou kvalitou života a předpokládanou krátkou dobou dožití.

 

 

Další novinky

strana:   1